Versenyszabályzat

A „Kislábnyom” (KMOP-3.3.4/A-10-2010-0009) című projekt „Klímabarát háztartások – Háztartások energiatakarékossági versenye” részvételi feltételei

A Verseny szervezője a GreenDependent Egyesület (továbbiakban: „Szervező”), címe: 2100 Gödöllő, Éva u. 4.

A verseny célja a Háztartások környezeti és energiahasználati tudatosságának fejlesztése.

A versenyben bármely Háztartás részt vehet! Regisztrálni a www.kislabnyom.hu vagy a www.karbonkalkulator.hu honlapokon keresztül lehet.

A verseny során a résztvevőknek a regisztrációt követően minden hónap elején le kell olvasniuk és az online karbon kalkulátorban feljegyezniük

 • mérőóra állásaikat (elektromos áram, gáz, víz, gépkocsi),
 • a verseny elején ki kell tölteniük a háztartási klíma-auditot, valamint
 • további 2 feladatot kell megoldani.

A versenyben háztartások (továbbiakban „Háztartások”, „Résztvevő”) vehetnek részt, ahol jelen esetben a Háztartás az egy háztartásban élő személyek együttesét jelenti.

1. Regisztráció

1.1 A „Kislábnyom” versenyben való részvétel csak a Háztartásoknak a verseny honlapján történő regisztrációja útján lehetséges. A regisztrációval a Résztvevő kinyilvánítja a „Kislábnyom” versenyben való részvételi szándékát, illetve azt, hogy jelen szabályzatot a regisztráció időpontja szerinti tartalommal, magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.2 A regisztrációs folyamat a regisztrációs online formanyomtatvány valóságnak megfelelő adatokkal való kitöltése. A regisztrációnál az adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációval egyidejűleg a Résztvevő büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és a regisztráció során saját személyes adatok kerültek megadásra.

1.3 A regisztráció célja a személyazonosság (vezetéknév, keresztnév), lakhely megállapítása. A teljes regisztrációhoz szükség van egy e-mail-címre, mely a verseny során a Háztartásokkal való kommunikációt szolgálja. A Résztvevő által megadott adatokat a Szervezők kizárólag az Adat- és jogvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezelik és használják fel, harmadik személynek vagy szervezetnek nem adják tovább.

1.4 Minden Résztvevő köteles azonosításául szolgáló e-mail-címéhez egy személyes jelszót megadni, melynek titokban tartásáért kizárólag a Résztvevő felel.

1.5 A jelszó elvesztése, vagy a Résztvevő e-mail-címének/ személyes adatainak illetéktelen használata esetén a Résztvevő a regisztrációkor megadott e-mail-címéről küldött e-mailben kérheti jelszavának megadását, illetőleg köteles jelezni a bejelentkezésével kapcsolatos rendellenességet, vagy esetleges illetéktelen használatot az info [kukac] kislabnyom.hu címen.

1.6 A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatainak változását a „Kislábnyom” verseny Szervezőjének bejelenti. A Résztvevő az általa megadott adatok helyességéért felelősséggel tartozik, és vállalja, hogy a változások bejelentését haladéktalanul elvégezi. Ennek elmulasztása esetén az esetleges értesíthetetlenségért a Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik

1.7 A regisztrációs online formanyomtatvánnyal meg nem változtatható adatok változását a regisztrációs nyomtatvány hibája esetén e-mail útján az info [kukac] kislabnyom.hu címen kell kérni.

1.8 Azokért a károkért, melyek annak felróható elmulasztásából erednek, hogy a Résztvevő nem közölte haladéktalanul, hogy bejelentkezéshez használt e-mail-címével, jelszavával, vagy személyes adataival visszaéltek, vagy azt a Résztvevő hozzájárulásával illetéktelen személy használta, kizárólag a Résztvevő a felelős. Ha a Résztvevő felróható magatartása következtében harmadik személy nyer hozzáférést,vagy a www.kislabnyom.hu weboldal szolgáltatásai illetéktelenül kerülnek igénybevételre, az a jelen Szabályzat megsértésének minősül. Ebben az esetben a Résztvevő a versenyből haladéktalanul kizárásra kerül, és köteles a Szabályzat megsértéséből származó valamennyi kárt megfizetni.

 

2. A feladatok kiírása, a résztvevők információkkal történő ellátása

2.1 A Résztvevő regisztráció során kifejtett, kifejezett és önkéntes kérésének megfelelően és a Résztvevő információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartásával a Szervező a Résztvevőnek rendszeresen a versenyben való részvételhez szükséges (pl.: feladatok, a feladatokhoz kapcsolódó segítség, stb.), illetve a verseny alakulásával és egyéb a versennyel kapcsolatos információt (pl. kapcsolódó rendezvények) küld a Résztvevők számára.

2.2 A Résztvevő regisztrált e-mail-címéről az info [kukac] kislabnyom.hu címre küldött üzenetével kérheti az információküldés leállítását.

2.3 A Résztvevő adatait a Szervező a magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat csak törvény rendelkezése vagy az érintett engedélye alapján adhatja át harmadik személy részére. Részletes információkért kattintson a Jogi nyilatkozat linkre.

 

3. A verseny lebonyolítása

3.1 A verseny három fordulóból áll. Bármely regisztrált Háztartás részt vehet bármely fordulóban, legyen az egy, kettő vagy mind a három forduló, de az első feladatot (azaz a háztartási klíma-auditot) minden Résztvevőnek be kell küldenie, hogy a következők érvényesek legyenek. Az egyes fordulókkal kapcsolatos feladatok a verseny honlapján (www.kislabnyom.hu) kerülnek kihirdetésre. A megoldási határidő leteltéig a megoldások is ezen a honlapon kell feltölteni. Az egyes feladatokra vonatkozó szabályok a feladatokkal egy időben kerülnek publikálásra. Amennyiben a megoldás feltöltése során a Háztartás nem tartotta be az adott feladatra vonatkozó szabályokat, akkor a Háztartás az adott fordulóban nem kap pontot.

 

4. Az eredmények értékelése, nyeremények

4.1 A beérkezett feladatokat egy 2 tagból álló, független szakértői zsűri bírálja el.

4.2 A zsűri az összetett verseny állása alapján hirdet eredményt. Az összetett versenyben a Háztartások által az egyes fordulókra beküldött megoldások pontszámai, a szorgalmi feladatok pontszámai valamint a háztartás fogyasztási adatok megléte alapján a legtöbb pontot elért Háztartások kapnak nyereményeket.

4.3 A verseny 1-6. helyezettje nyereményben részesül. Extra nyeremények további 4 (négy) kategóriában kaphatók:

 • legzöldebb, legenergiatakarékosabb háztartás,
 • legjobban szereplő KIS (1-2 fős) háztartás,
 • legjobban szereplő KÖZEPES (3-4 fős) háztartás,
 • legjobban szereplő NAGY (5+ fős) háztartás.

4.4 A KMOP-3.3.4/A-10 pályázat speciális előírásai alapján nyereményt a Közép-magyarországi Régió (Pest Megye és Budapest) területén lakó Háztartás kaphat.

4.5 A nyeremények és ajándékok azzal a feltétellel kerülnek átadásra, hogy a Résztvevő a nyereményjáték valamennyi feltételét teljesítette (a regisztrációt követő minden egyes hónap adatait kitöltötte és mind a három feladatot megoldotta és feltöltötte a verseny honlapjára), különös tekintettel a rendelkezésre bocsátott személyes adatok valóságtartalmára.

4.6 A nyereményjátékkal kapcsolatos rendellenességet a nyereményjáték Résztvevője köteles az info [kukac] kislabnyom.hu e-mail-címen vagy a 06-28-412-855-ös információs vonalon haladéktalanul jelezni. A Szervező kizárja a felelősségét a jelzési kötelezettség elmulasztásából származó károkért.

4.7 A nyeremény(ek) készpénzre nem válthatók át.

4.8 A nyeremények átadása egyeztetéstől függően, a regisztrált személyes adatok megfelelő módon történő igazolása után (személyi igazolvány vagy más fényképes, személyazonosításra alkalmas közokirat), személyesen történik meg a Verseny záró rendezvényén 2012. májusában.

4.9 A Szervező az ajándékok meghibásodásából származó károkért a magyar Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó szabályai szerint felel.

 

5. Magatartási szabályok

5.1 A „Kislábnyom” honlap szolgáltatásainak használata kizárólag a jogszabályok és a Verseny Részvételi Feltételeinek, valamint az alábbi Magatartási szabályoknak a betartásával lehetséges.

5.2 A szabályok különösen szabálysértést, bűncselekményt (így jogosulatlan belépést, belépési jogosultság túllépését, vagy a szoftverbe történő egyéb módon történő jogosulatlan beavatkozással számítógépes csalást, vagy más személyes adatainak jogosulatlan felhasználásával személyes adatokkal való visszaélést) valósít meg, jogi úton kártérítést követelhet, valamint büntető feljelentéssel minden esetben fellép.

5.3 A Résztvevő nem terjeszthet, nem tehet letölthetővé vagy egyéb módon hozzáférhetővé (pl. linkek bemásolásával) olyan tartalmakat vagy nyilatkozatokat, amelyek mások jogait, szerzői vagy iparjogvédelmi jogokat sértik, vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköznek, különösen a jó ízlést sértik, sértő tartalmú, erőszak elkövetésére, gyűlöletre szítanak, vagy pornografikus tartalmat közölnek.

5.4 A Résztvevő felel a verseny során beküldött/feltöltött/átadott anyag tartalmáért. A felelősség kiterjed különösen arra, hogy az anyag: GreenDependent Egyesület, mint a Verseny Szervezője a Magatartási olyan súlyú megszegése esetén, amely egyidejűleg jogsértést,

 • nem sért harmadik fél bármely szellemi alkotásához fűződő jogokat, az alkotás a Résztvevő szellemi terméke, illetve felhasználási joggal rendelkezik,
 • nem tartalmaz megtévesztő adatokat, olyan tartalmakat vagy nyilatkozatokat, melyek közzététele bűncselekményt, szabálysértést valósít meg,
 • nem tartalmaz hamis tényeket, nem tűntet fel hamis tényeket valós színben,
 • mások személyiségi jogait nem sérti
 • nem tartalmaz üzleti titkot
 • nem tartalmaz a 2008. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó reklámot.

5.5 Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a verseny során beküldött/feltöltött/átadott anyagot – változtatás nélkül – a verseny reklámozásához, illetve a közhasznúsági jelentésében a projekt időtartama alatt felhasználja.

5.6. A Szervező kizárja felelősségét a külső linkek hozzáférhetővé tételéből eredő károkért; ezekért a cselekményekért a Résztvevő személyesen felelős.

5.7. A Résztvevő a törvényi szabályok mellett különösen a következő „Magatartási szabályok” betartásáért vállal feltétlen kötelezettséget:

 • az online-szolgáltatások nem használhatók más résztvevők vagy személyek zaklatására, mások fenyegetésére, megtévesztésére vagy megkárosítására;
 • a Résztvevő nem közölhet olyan adatokat, URL-t, nevet, címet, telefon-/fax-számot, vagy egyéb tartalmat, mely kereskedelmi célt vagy egyébként reklámcélt szolgál.

5.8 A Magatartási szabályok a Szervező részéről bármikor kiegészíthetők és megváltoztathatók. A „Kislábnyom” oldalra való belépés a Magatartási szabályok, a belépés időpontjában érvényes formájában való elfogadását jelenti.

5.9 A Magatartási szabályok megsértése a versenyből történő haladéktalan kizárást vonja maga után.

 

6. Üzleti használat és reklám

6.1 A „Kislábnyom” honlap szolgáltatásainak üzleti célú használata tilos, ide értve a harmadik személy részére történő ellenérték fejében vagy akár e nélkül történő rendelkezésre bocsátást, szolgáltatás-nyújtást is.

 

7. Felelősség

7.1 A „Kislábnyom” honlap szolgáltatásainak használata a jelen Részvételi feltételek megtartásával és ennek a keretén belül ingyenes.

7.2 A Résztvevő cselekményeiért és általa rendelkezésre bocsátott és közzétett tartalmakért vagy linkekért a Szervező a felelősségét kizárja. A Szervező a magyar jog által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét mindazon felmerülő kárért, amely a szövegek, a dokumentumok vagy programok használatából vagy nem használatából adódik, így különösen elmaradt nyereség, elveszett üzleti információk, üzlettől való elállás, vagy más, hasonló kár esetén.

7.3 A legmagasabb szintű gondosság mellett is bármely, a projekttel kapcsolatosan közzétett szerkesztőség az egyes publikációkat megváltoztathatja, és/vagy rövidítheti. A Szervező mindezen elírásokért, változtatásokért, vagy rövidítésekért felelősséget nem vállal.

7.4 A Résztvevő a jelen Szabályzat megszegéséből vagy egyébként rendkívüli felmondásra okot adó cselekményéből származó károkért feltétlen helytállásra köteles. Ebben az esetben a Résztvevő a Szervezőt e felróható cselekményből eredő következmények miatti harmadik személlyel szembeni kötelezettségeiért való helytállásért felelősségének kizárása nélkül mentesíteni köteles publikációban előfordulhatnak pontatlanságok.

 

8. A használat befejezése, felmondás

8.1 A Versenyt a Szervező bármelyik fordulót követően 15 napon belül befejezheti, mely tényről a Résztvevőket e-mail-en értesíti. A Szervező nem vállal felelősséget a verseny befejezésének e-mail-en keresztül történő közlésének sikertelenségért (pl. az elektronikus postafiók túltelítettsége miatt), és ebből az okból azt nem köteles a regisztráció során megadott postai címen írásban is megkísérelni. Az elektronikus postafiók meghibásodásával, vagy túltelítettségével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása a Résztvevő részéről a jelen Szabályzat megszegésének minősül.

8.2 A verseny befejezése után, egy év elteltével a Résztvevő adatai törlésre kerülnek.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Részvételi feltételek megszegése esetén, vagy karbantartási okból szolgáltatásokat kikapcsoljon, szüneteltessen, vagy megszüntessen, egyes Résztvevők rendszerbe való belépését korlátozza, vagy ezt a rendszer és a Verseny biztonsága érdekében teljes egészében kizárja.

9.2 Jelen Szabályzat a jövőre nézve bármikor megváltoztatható, melyről a Szervező a Résztvevőket e-mail-en értesíti.

9.3 A Magatartási szabályok változásáról a Résztvevők az oldalra való belépéssel egyidejűleg kötelesek meggyőződni és azok változását mindenkor figyelemmel kísérni.

9.4 Szerzői jogvédelem: A honlapon a Szervező által elhelyezett dokumentumok, és/vagy programok, a honlap tartalma és szerkezete a Szervező szellemi tulajdonát képezik, és azok a szellemi alkotásokról, így különösen a szerzői jogról rendelkező jogszabályok védelme alatt állnak. A szerzői jogokra vonatkozó tájékoztató, valamint az egyéb kapcsolódó közlemények a kiküldött dokumentumok és/vagy programok elválaszthatatlan részét képezik, és nem távolíthatóak el. A Szervező által közzétett egyes dokumentumok vagy programok további, a szerzői jogokra vonatkozótájékoztatókat/közleményeket is tartalmazhatnak az adott dokumentumokkal és/vagy programokkal összefüggésben.

(2011. november 2-án módosított változat)